Posted by: niadilova | 08/12/2018

Kilas balik: KONGRES NADHLATOEL ‘OELAMA [1928]

logo nu klasikKongrés itoe diadakan disoerabaja pada tanggal 9 sampai 11 October ini [1928]. Ada 29 perkara jang dibitjarakan, misalnja ta’lik kawin, hal karantina, hal membedah majat d.l.l.

Ta’lik kawin. Telah sekian lamanja di Djawa Tengah, demikian poela di Djawa Barat dilakoekan orang soeatoe ta’lik (perdjandjian) kawin. Beberapa orang ‘oelama dari Djawa Timoer mengatakan, bahwa ada kalanja ta’lik kawin itoe dipakai orang dengan djalan jang tidak sah. Oléh karena itoe dipostélkannja soepaja ta’lik itoe dihapoeskan. (Dalam kongrés itoe terdengar poela soeara – oempamanja dari toean Mostaid Toeban – jang mengatakan bahwa ta’lik itoe pada ‘oemoemnja telah dipergoenakan sekian lamanja dengan baik sekali hasilnja. Tambahan poela pada djaman ini dimana-mana dioesahakan orang soepaja keadaan perempoean dalam perkawinan akan diperbaiki. Satoe djalan jang menoedjoe kepada tjita-tjita itoe, ialah ta’lik. Betapakah boléh djadi tak’lik jang baik hasilnja itoe dihapoeskan, hanja karena ada orang jang salah memakai perdjandjian itoe? Red P.P. [Pandji Poestaka].)

Karantina. Hadji jang baroe kembali dari Djoedah, jang dimasoekkan karantina, mesti membajar sehari semalam f 12,50 katanja. Akan tetapi tempat jang diberikan kepadanja sangat boeroek, katanja poela. Kalau ta’ salah, tiap-tiap orang hadji membajar tikét kapal itoe, soedah termasoek sesoeatoe djoemlah ± f 10.- oentoek ongkos selama ia masoek karantina. Red. P.P.). Oléh karena itoe kongrés akan mengirimkan sesoeatoe motie  kepada Pemerintah; dalam moetie itoe dipohonkan agar soepaja peri keadaan dalam los karantina diperbaiki, misalnja diadakan moekena (telekoeng); selimoet jang patoet; bantal dan kasoer hendaklah diboeat daripada kapas, djangan seperti sekarang ini diisi sadja dengan djerami atau roempoet; anak-anak hendaklah mendapat makanan sepantasnja, jaïtoe biskoeit Marie dan soesoe (Roepanja makanan ini keloear dari kebiasaan, karena diroemah atau dikampoeng kebanjakan tidak diberi makan biskoeit atau minoem soesoe, Red P. P.) djangan seperti sekarang diberi makanan oentoek orang toea; dikarantina minta diadakan soeatoe buffet dengan ditentoekan harganja; kalau ada hadji jang terserang penjakit jang menoelar, hendaklah hanja ia dengan koempelan jang berhoeboeng dengan dia sadja ditahan dikarantina, tapi djangan seantéro penoempang kapal seperti telah terdjadi sekarang.

Membedah majat. Kongrés memoetoeskan hendak menjampaikan soerat permohonan kepada Pemerintah Agoeng, agar soepaja majat orang Islam hanja dibedah (dipotong) kalau bergoena boeat perkara pengadilan. Demikian poela setelah ditjatat apa jang perloe boeat menentoekan tentang matinja orang itoe, isi peroet jang dipotong dan dikeloearkan itoe hendaklah dikembalikan poela kedalam peroet si mati.

Membaca chotbah. Tidak semoea Boemipoetera paham bahasa ‘Arab. Pembatjaan chotbah dalam bahasa ‘Arab itoe, ta’dapat diartikan dengan sesempoerna-sempoernanja oléh si pendengar. Di Soerabaja soedah lazim chotbah itoe diterangkan dalam bahasa Djawa serta ta’ ada rintangannja dari pihak bestuur. Itoelah sebabnja maka Nahdlatoel ‘Oelama minta soepaja dengan ‘oemoem chotbah itoe diterangkan dalam bahasa Boemipoetera serta hendaknja djangan ada larangan dari pihak Pemerintah.

Dalam kongrés itoe diadakan pilihan bestir baroe. Tempat kedoedoekan bestir, tetap di Soerabaja. Pada waktoe ini perhimpoenan hanja mempoenjai 8 tjabang, akan tetapi dalam kongrés banjak tetamoe dari tempat-tempat lain berdjandji akan mendirikan tjabang. Perhimpoenan “Nahdlatoel ‘Oelama” sekali-kali tidak mentjampoeri perkara politik, jang dioeroesnja hanja segala hal jang berhoeboeng dengan agama Islam djoea. (Pew. Soer. [Pewarta Soerabaja]).

***

Sumber: Majalah Pandji Poestaka, No. 85, TAHOEN VI, 23 OCTOBER 1928: 1431. Teks disalin sesuai ejaan aslinya. Kata-kata dalam tanda “[ ]” ditambahkan oleh penyalin. Ilustrasi juga merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Dr. Suryadi, MA, Leiden University, Belanda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: